Verze pro tisk   Instalace Správce datové schránky

Příprava instalace

V první řadě je třeba si nachystat přihlašovací údaje k Vaší datové schránce. Jedná se tedy o přihlašovací jméno a heslo, které používáte při přístupu k Datové schránce přes webové rozhraní datových schránek. V případě instalace programu pro ovládání více datových schránek je samozřejmě nutné mít přihlašovací údaje ode všech datových schránek.

Dále je nutno zřídit systémový emailový účet na vašem mail serveru, který bude automaticky prostřednictvím programu Správce DS (a IMAP protokolu) komunikovat mezi Vaší Datovou schránkou a Vaší emailovou schránkou, tzv. e/mail robota. Emailová adresa takového účtu může být například v následujícím tvaru: DS@vase_domena.cz.

V případě použití programu pro více datových schránek, je nutné pro každou datovou schránku mít vlastní email robota. Pak je dobré vytvořit emailové adresy robota například v tomto tvaru: DS-nazev_firmy@vase_domena.cz. Komunikační vztahy jsou detailněji popsány v technických parametrech.

Upozornění: všechny emailové účty robota musí být pouze na jednom mail serveru!

Následuje souhrn potřebných údajů pro nainstalování serverové části programu:

E-mailová adresa robota
emailová adresa výše zmiňovaného emailového účtu robota, který zprostředkovává komunikaci mezi datovou schránkou a vaší emailovou schránkou.
Přihlašovací údaje robota
login a heslo k výše zmiňovanému emailovému účtu robota
Přihlašovací údaje dat. schránky
login a heslo do Datové schránky.
IMAP server
IP adresa nebo jmenný název Vašeho mail serveru.
IMAP port
port, na kterém mail server komunikuje pomocí IMAP protokolu (standardně pro provoz bez SSL bývá port 143, pro provoz s SSL bývá port 993).
Použít SSL
po zatrhnutí se použije pro komunikaci mezi programem a mail serverem šifrovaná verze protokolu IMAP, resp. SMTP (před použitím zjistěte, zda Váš mail server SSL pro dané protokoly podporuje).
SMTP server
IP adresa nebo jmenný název mail serveru pro odesílání pošty (nemusí být Váš mail server! Pokud je Váš mail server fyzicky umístěn mimo Vaši firmu, typicky u poskytovatele v Internetu, nebo na jiné pobočce, vyplňujete nejspíše SMTP server Vašeho poskytovatele připojení do Internetu).
SMTP port
port, na kterém mail server komunikuje pomocí SMTP protokolu (standardně port 25, v případě SSL bývá port 465 nebo 587).
Přihlašovací jméno do SMTP
login do SMTP serveru. Používá se v případě nutnosti zadat pověření pro SMTP server. Tato položka je nepovinná, nemusí se vyplňovat.
Heslo do SMTP
heslo do SMTP serveru. Používá se v případě nutnosti zadat pověření pro SMTP server. Tato položka je nepovinná, nemusí se vyplňovat.

Instalace serverové části

Instalaci začnete stažením instalačního balíčku SpravceDS.msi. V případě, že nevíte, zda máte veškerý požadovaný software ve vašem operačním systému, stáhněte si i instalátor prerekvizit, který nainstaluje nejnovější Microsoft. NET Framework. Soubor instalátoru prerekvizit (pokud jej použijete, uložte do stejného adresáře jako nejdříve stažený instalační balíček).

Poznámka: Instalátor prerekvizit není třeba u operačních systémů Windows Vista a Windows 7, protože ty splňují softwarové požadavky automaticky.

Instalaci s použitím instalátoru prerekvizit spustíte pomocí setup.exe, který nakonec automaticky spustí vlastní instalátor Správce DS SpravceDS.msi. Bez použití instalátoru prerekvizit spustíte instalaci přímo pomocí SpravceDS.msi.

 1. Na první obrazovce se zobrazí úvodní informace a odsouhlasení licenční smlouvy (obr. 1). 
  inst Licence
  Obr. 1 
 2. Přes tlačítko Upřesnit lze změnit instalační cestu programu (obr. 2) a případnou ne/instalaci českého jazykového rozhraní (obr. 3). 
  inst Cesta
  Obr. 2 
  inst Komponenty
  Obr. 3 
 3. Pak následuje zadání jazyku, v kterém s Vámi bude program přes emailové rozhraní komunikovat (obr. 4). 
  inst Jazyk
  Obr. 4 
 4. V dalším okně (obr. 5) se zadají přihlašovací údaje emailu robota a k Datové schránce, popř. více emailům robota a korespondujícím Datovým schránkám. Vyplní se vždy 5 údajů: E-mailová adresa robota, přihlašovací údaje robota (v levém poli je to login k emailovému účtu robota, v pravém poli pak heslo) a přihlašovací údaje do datové schránky (v levém poli je to login k datové schránce, v pravém heslo k datové schránce). Pomocí tlačítka Přidat se pak pětice zadaných údajů zaregistruje. Poté je možno pomocí výše uvedeného popisu definovat údaje pro další datové schránky.

  Upozornění: pro Vaši kontrolu se hesla na rozdíl od obr. 5 vypisují v čitelné podobě!

  V soupisu Nastavené datové schránky je pro Váš lepší přehled na každém řádku vždy emailová adresa robota následovaná loginem do datové schránky.

  inst Datova Schranka
  Obr. 5 
 5. Následuje zadání komunikačních parametrů pro přístup k mail serveru pro IMAP a SMTP protokol (obr. 6). Heslo do SMTP se opět vypisuje v čitelné podobě.
  inst Email
  Obr. 6 
 6. Poté je nutno zadat oprávnění pro práci s datovou schránkou (obr. 7). Pole pro zadání uživatelů, kteří jsou informováni o nové datové zprávě, ale nemohou ji číst, je nepovinné.
  Uživatelé, kteří smí přijímat datové zprávy (a také je číst)
  seznam emailových adres uživatelů oddělených čárkami nebo středníky, kteří mají mít oprávnění číst datové zprávy (tito uživatelé zároveň automaticky dostávají upozornění na novou datovou zprávu – nesmí se tedy vyplňovat do seznamu „Uživatelé, kteří jsou informováni o nové datové zprávě (nemohou ji číst)“).
  Uživatelé, kteří smí odesílat datové zprávy (nebo na doručené odpovídat)
  seznam emailových adres uživatelů oddělených čárkami nebo středníky, kteří mají mít oprávnění odesílat datové zprávy.
  Uživatelé, kteří jsou informování o nové datové zprávě (nemohou ji číst)
  seznam emailových adres uživatelů oddělených čárkami nebo středníky, kteří dostanou zprávu, že došla nová datová zpráva. Tato položka je nepovinná, nemusí se vyplňovat.
  inst Bezpecnost
  Obr. 7 
 7. Nakonec se zadá název tiskárny pro tisk upozornění na nové datové zprávy a emailová adresa pro upozorňování na chyby programu (zejména komunikace mezi programem a datovou schránkou) – obě položky jsou nepovinné (obr. 8).
  Tiskárna, na kterou tisknout oznámení o nepřečtené příchozí zprávě
  pokud se jedná o místní tiskárnu, je definována jako název tiskárny uvedený ve Správci tiskáren Windows. Jedná-li se o síťovou tiskárnu, je definována UNC cestou (např. „\\server\sdil_tiskarna“). Tato položka je nepovinná, nemusí se vyplňovat. Funkčnost nastavení lze po instalaci ověřit spuštěním Správce DS z příkazové řádky
  SpravceDS.exe --testPrinter
  Email, na který zasílat neočekávané chyby programu
  zpravidla email IT administrátora nebo jiné pověřené osoby. Tato položka je nepovinná, nemusí se vyplňovat.
  Pozn.: všechny chyby, které se případně zasílají na tento email se zároveň zapisují do aplikačního logu Windows na PC, kde je serverová část nainstalovaná (a to bez ohledu na to, zda je nebo není emailová adresa pro hlášení chyb nastavená).
  inst Oznameni
  Obr. 8 
 8. Tím jsou údaje nutné pro konfiguraci programu kompletní a program se nainstaluje (obr. 9). 
  inst Instalovat
  Obr. 9 

Rekonfigurace nastavení

V případě změny některého údaje v nastavení, např. změna loginu, hesla, adresy mail serveru, popř. přidání/odebrání některé Datové schránky z programu, je potřeba znovu spustit instalátor programu. To se provede reinstalací programu podle následujícího postupu.

Jde se na Start/Ovládací panely/Přidat a odebrat programy (ve Windows Vista/7 na Start/Ovládací programy/Programy a funkce). V seznamu nainstalovaných programů se vybere Správce DS a zmáčkne se tlačítko Změnit. Tím se spustí znovu průvodce instalací produktu. V průběhu průvodce instalací se zobrazují údaje zadané při předchozí instalaci a je tak umožněna jejich změna.

Zálohování a certifikáty

V průběhu instalace serverové části jsou na PC zaregistrovány certifikáty PostSignum nutné pro přístup do datové schránky. Není tedy nutno je instalovat ručně, popř. přes webové stránky PostSignum, jak je to nutné při standardním webovém přístupu k Datovým schránkám.

V rámci instalace serverové části je také vytvořen adresář Data (jako podadresář Vámi zadané cesty pro instalaci – standardně C:\Program Files\Ivasoft\SpravceDS). Do tohoto adresáře se archivují datové zprávy. Je tedy důrazně doporučeno tento adresář zálohovat!

Licence

Po instalaci běží program ve zkušební verzi (Trial, program na to upozorňuje) a to i v případě, že byl již zaplacen. Po třech dnech od instalace si automaticky přes Internet vyžádá licenční číslo. Pokud byl program zaplacen, je licenční číslo automaticky vydáno a program se přepne do licencovaného módu. Pokud není program po třech dnech provozu zaplacen, běží dál v trial módu a periodicky ověřuje dostupnost licence (ta se vystaví po zaplacení programu). Zkušební mód může běžet maximálně 31 dní, potom přestane být program funkční. Počáteční 3-denní prodleva je z důvodu, že licence je vázána na emailovou adresu robota pro komunikaci s Datovou schránkou – po instalaci je tedy možno tuto hodnotu ještě 3 dny případně upravovat dle Vašich potřeb.

Testovací provoz

Informační systém datových schránek provozuje i testovací verzi datových schránek určenou pro testování programů jako je Správce datových schránek. Toto prostředí lze využít i před ostrým nasazením datových schránek ve vaší organizaci. V případě, že chcete program Správce DS provozovat proti testovací verzi datových schránek, vytvořte soubor SpravceDS.exe.config v adresáři, kam jste nainstalovali Správce DS (standardně C:\Program Files\Ivasoft\SpravceDS, adresář musí obsahovat soubor SpravceDS.exe) a pomocí textového editoru upravte následovně.

<configuration>
 <appSettings>
  <add key="Ivasoft.Net.Protocol.ISDS.Url" value="https://ws1.czebox.cz/DS/" />
 </appSettings>
 
 <!-- DEBUG: Only for debugging. Ignore wrong certificate in test environment. -->
 <system.net>
  <settings>
   <servicePointManager checkCertificateName="false" />
  </settings>
 </system.net>
</configuration>